MM PHARMA SLOVAKIA

Pri nádorovom ochorení hlasiviek v neskoršom štádiu je nutná totálna laryngektómia. Psychiku pacienta po operácii hrtana ovplyvňuje zmena spôsobu života, ku ktorej negatívne prispieva trvalá tracheostómia. Najzávažnejším problémom je strata hlasu a tým obmedzenie komunikačných schopností. Nemožnosť vyjadrovať sa hovorovým slovom má výrazný vplyv na kvalitu života – predovšetkým v sociálnej oblasti. Prerušenie sociálnych väzieb môže viesť až k izolácii a zhoršeniu spoločenského uplatnenia.

Laryngektómia predstavuje radikálne chirurgické riešenie rozsiahlych zhubných nádorov hrtana a hrtanovej časti hltana. Všetci laryngektomovaní pacienti sa v našich spoločenských podmienkach stávajú skôr či neskôr invalidnými dôchodcami. Doživotne dýchajú cez tracheostómiu, ktorá je viditeľnou telesnou stigmou. Pacienti strácajú prirodzené zvlhčovanie, otepľovanie a očisťovanie/filtrovanie vzduchu, ktorý pred operáciou prúdil do priedušnice cez nosovú dutinu.

Psychiku pacienta po operácii hrtana ovplyvňuje zmena spôsobu života, ku ktorej negatívne prispieva trvalá tracheostómia. Dochádza tu ku zníženiu sebahodnotenia a sebaúcty. Pacient trpí pocitom menejcennosti, ktorý môže vyústiť až do depresie. Pacienti, ktorý podstúpili tracheotómiu alebo laryngektómiu sú okamžite konfrontovaný s novým stavom.

Tracheostómia spôsobuje u pacientov množstvo problémov, nepriaznivo pôsobí na psychiku nemocného ako aj jeho rodiny. Tracheostómia znamená nový spôsob života. Starostlivosť o pacientov vyžaduje veľkú dávku empatie, poznatkov, trpezlivosti a schopnosti edukovať a byť nápomocný pacientom. Zdravotnícky tým sa musí vedieť postarať o takto handikepovaného pacienta a poskytnúť mu starostlivosť s úctou k jeho osobnosti a s dobrým efektom.

Každodenné veci získavajú naraz iný význam.

Prírodné zvlhčovanie, otepľovanie a očisťovanie/filtrovanie vzduchu vdychovaného cez nos / ústa už nie je možné . Dochádza k strate čuchu a chuti. Laryngektomovaný pacienti strácajú svoju prirodzenú rečou . Tieto dôležité funkcie v tele sú obmedzené alebo stratené. Naším cieľom je pomôcť pacientom lepšie sa vyrovnať s novou realitou a za pomoci nami dodávaných zdravotníckych pomôcok kompenzovať stratené funkcie tela.

Neexistuje žiadny spôsob , ako na 100 % obnoviť stratené funkcie tela, ale existujú nástroje na podporu efektívnej rehabilitácie .

Úspešná rehabilitácia závisí na mnohých faktoroch . Dôležitým psychologickým faktorom je osobný prístup . Chirurgický zákrok vo väčšine prípadov bol jediný spôsob, ako sa vyhnúť ďalším komplikáciám a zároveť odvrátiť nebezpečenstvo blížiacej sa smrti. Tento pohľad by mal motivovať, dodať silu a presvedčenie,  lepšie čeliť požiadavkám každodenného života.

Najdôležitejším cieľom pre všetky zainteresované osoby by malo byť nespadnúť do rezignácie. Dôležité je čím skôr sa prispôsobiť novej situácii, poskytnúť postihnutým veľa pomoci. Existuje mnoho rôznych regionálnych organizácii, občianskych skupín a dobrovoľníkov  zameraných na pomoc pacientom v ich novej zdravotnej situácii. Najdôležitejšie však je osobné úsilie, porozumenie celej rodiny ako aj najbližšieho okolia pacientov.

Druhým dôležitým faktorom pri rehabilitácii je znalosť starostlivosti o hygienu tracheostómiu. Ako zdravotnícka firma ponúkame pacientom ako aj zdravotníckym pracovníkom pomocnú ruku. Naším cieľom je pomôcť ľuďom v ich opätovnom zaradení do každodenného života a byť kompetentným partnerom pre všetky strany zúčastnené na tomto náročnom a dlhodobom procese.

Náš tím vysoko kvalifikovaných lekárskych poradcov dostupný na území celej republiky v súčinnosti s naším vývojovým a výrobným oddelením v zahraničí je Vám k dispozícii .